"BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2020 -2021"
  • Ngày đăng: 19/10/2021
  • Lượt xem: 588
Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TH-THCS-THPT Nguyễn Thị Minh Khai Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      Vũng Tàu, ngày 15 tháng 10 năm 2021

 

                     
BIỂU MẪU 01  
BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN
THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2020 -2021
 
                     
1. Kết quả tự đánh giá của giáo viên      
  Tổng số đã đánh giá / Tổng số giáo viên Chưa đạt Đạt Khá Tốt  
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)  
Tất cả giáo viên 21/21 0 0 3 14.3 12 57.1 6 28.6  
    Giới tính nữ 18/18 0 0 3 16.7 10 55.6 5 27.8  
    Dân tộc thiểu số 1/1 0 0 0 0 0 0 1 100  
    Nữ dân tộc thiểu số 1/1 0 0 0 0 0 0 1 100  
   Thuộc địa bàn khó khăn 0/0                  
                     
2. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông  
  Tổng số đã đánh giá / Tổng số giáo viên Chưa đạt Đạt Khá Tốt  
Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%)  
Tất cả giáo viên 0/21                  
    Giới tính nữ 0/18                  
    Dân tộc thiểu số 0/1                  
    Nữ dân tộc thiểu số 0/1                  
   Thuộc địa bàn khó khăn 0/0                  
               
               
            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
            (Ký, đóng dấu)  
                     
                     
                     
                     
                     
            Nguyễn Thị Thanh Xuân  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Thị Cúc
Hoàng Thị Mai