Cơ Cấu Tổ Chức
  • Ngày đăng: 02/01/2018
  • Lượt xem: 1,498

Thời khóa biểu tuần 2 Tháng 4

Lớp 1A

Buổi sáng

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1

Tiếng Việt

TNXH

Tiếng Việt

Thể Dục

Tiếng Việt

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

Ngoai ngu

Tiếng Việt

Âm Nhạc

Tiếng Việt

Ngoại ngữ

4

Toán

Toán

Mĩ Thuật

Toán

Toán

5  

Đạo Đức

 

Thủ công

Sinh hoạt

           
Buổi chiều

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1

Tiếng Việt

Toan

Năng Khiếu

Tiếng Việt

Ngoai ngu

2

Tin học

Thể Dục

Tiếng Việt

Năng Khiếu

Tiếng Việt

3

K.N.Sống

Ngoai ngu

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Toán

4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học

Lớp 1B

Buổi sáng THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tiếng Việt Toan Thu Công Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt
3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán
4 Ngoại ngữ Ngoai ngữ Tiếng Việt Âm Nhạc Đạo Đức
5   Mĩ Thuật   Thể Dục Sinh hoat
Buổi chiều THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Ngoai ngu K.N.Sống Năng Khiếu Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Tiếng Việt Ngoai ngu Thể Dục Năng Khiếu Ngoại ngữ
3 Toan Tiếng Việt Toán Tin hoc Ngoại ngữ
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học

Lớp 2A

Buổi sáng

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1 Tập Đọc Toán Âm Nhạc Toán Toán
2 Đạo Đức Chính Tả Mĩ Thuật Thể Dục Ngoại ngữ
3 Tập Đọc Thu Công Tập Đọc Chính Tả Tâp L Văn
4 Toán Kể Chuyện Toan TNXH Thể Dục
5   Ngoai ngu LTVC Tập Viết Sinh hoạt
           
Buổi chiều THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
1 Tin học Ngoại ngữ Toan Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Ngoại ngữ K.N.Sống Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tiếng Việt
3 Thể Dục Tiếng Việt Năng Khiếu Năng Khiếu Toán
4 Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học Tự Học
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Thị Cúc
Hoàng Thị Mai