Báo cáo sơ kết học kỳ 1 Trường TH -THCS -THPT Nguyễn Thị Minh Khai Vũng Tàu
  • Ngày đăng: 30/10/2018
  • Lượt xem: 1,466

 

 

SỞ GD-ĐT  BÀ RỊA -VŨNG TÀU 

    Trường TH-THCS-THPT

      Nguyễn Thị Minh Khai    

         Số:  36 /BC-MTMK.

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Vũng Tàu, ngày  5  tháng 1   năm 2018

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2017- 2018

 

- Thực hiện công văn  số 2223/SGDĐT-GDTrH  ngày 18/12/2017 của Sở GDĐT  về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018;

- Trường TH-THCS-THPT  đã triển khai và thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong học kì I năm học 2017-20118 và xin được báo cáo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Sở GD, phòng Giáo dục và Đào tạo, của  Đảng ủy và chính quyền các cấp, đã tạo điều kiều thuận lợi về công tác  tổ chức đáp ứng nhu cầu dạy học.

- Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên năng động, nhiệt tình, đã khơi dậy được các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào dạy tốt học tốt, thực hiện các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng CNTT vào giáo dục và giảng dạy.

- Tập thể sư phạm đoàn kết, có sự phối hợp chặt chẽ, làm việc thống nhất để cùng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

1.2. Khó khăn.

- Tỷ lệ giáo viên hợp đồng cao, trình độ tay nghề còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục và giảng dạy, dẫn đến chất lượng, hiệu quả giáo dục chưa cao.

- Một bộ phận học sinh chưa chăm ngoan, học yếu, ý thức kém trong việc tu dưỡng rèn luyện, khả năng thích nghi với môi trường học tập chậm.

          2. Đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018.

2.1 Những kết quả đã đạt được

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Nhà trường đã triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập như phân mềm VN.EDU, SMAS phần mền quản lý thư viện, thiết bị.

- Việc ứng dụng CNTT luôn được chú trọng thực hiện trong công tác soạn giảng, đặc biệt là các môn Sinh, Hóa, Lý, Địa Lịch sử, GDCD ứng dụng CNTT rất thiết thực và hiệu quả.

- Nhà trường đã triển khai đẩy đủ và kịp thời các văn bản quy định về hướng dẫn công tác dạy thêm học thêm của Bộ giáo dục, Sở giáo dục đào tạo BR-VT  đến toàn thể giáo viên trong trường và phụ huynh học sinh của các lớp. Trường không có giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

- Việc chỉ đạo và quản lý kỷ cương, nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh luôn được đảm bảo thực hiện chặt chẽ.

2.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

- Chọn cử cán bộ, giáo viên tham gia học tập đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn do ngành cấp trên tổ chức.

- Tổ chức học tập trao đổi chuyên môn giữa giáo viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm với giáo viên trẻ mới ra trường thông qua việc dự giờ, sinh hoạt chuyên đề; phân công giáo viên giúp đỡ cụ thể, chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

- Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và chia sẻ tài nguyên trên website của trường, sử dụng mail trong công tác liên lạc trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý, dạy và học.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy, thao giảng dạy tốt nhằm khai thác lợi thế của các thiết bị dạy học hiện đại.

- Triển khai nhập dữ liệu điểm của giáo viên để công khai trên mạng, minh bạch hoá kết quả học tập của học sinh.

- Các tổ chuyên môn đã làm tốt HSSS chuyên môn, tuy nhiên chưa có những giải pháp cụ thể cho việc nâng cao chất lượng bộ môn, việc bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đạt hiệu quả cao và phụ đạo học sinh yếu kết quả vẫn còn hạn chế.

-Tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh
          - Ngay từ đầu học kì I nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

- Giao cho các tổ chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề và nghiên cứu bài học, đẩy mạnh việc sử dụng trang “trường học kết nối” trong việc đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Thực hiện thao giảng, dự giờ thăm lớp đúng quy định.

2.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao đội ngũ nhà giáo, thường xuyên kiểm tra công tác BDTX giáo viên. Phân công giáo viên giúp đỡ giáo viên có chuyên môn chưa tốt.

2.4. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

-Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng thực hành thí nghiệm.

- Tăng cường kinh phí cho các hội nghị chuyên đề, các hoạt động giáo dục ngoại khóa,  công tác bồi dưỡng tập huấn chuyên môn.

2.5 Biên soạn các bộ đề thi trắc nghiệm theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, Sở…

3. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

3.1 Những hạn chế, yếu kém

- Công tác nâng cao chất lượng giáo dục chưa hiệu quả, kết quả giáo dục còn thấp so với yêu cầu chung của toàn xã hội.

- Chất lượng đội ngũ còn thấp, năng lực chuyên môn của giáo viên chưa có tính đột phá, chưa có tầm ảnh hưởng trong phạm vi của Tỉnh.

3.2. Nguyên nhân

- Phần lớn giáo viên trẻ, mới ra trường kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế, Trình độ chuyên môn và các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên chưa đồng đều,  một số giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác nên còn hạn chế trong việc tổ chức tiết dạy và quản lý lớp.

- Đội ngũ giáo viên cốt cán của trường mỏng, một số giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt đã chuyển công tác. Đội ngũ nhân viên chưa ổn định.

3.3 Kết luận chung

- Trong học kì 1 năm học 2017 - 2018, nhà trường đã tích cực triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy bằng các biện pháp chủ yếu sau đây:

- Thực hiện công tác đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức – kỹ năng các môn học.

-  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học.

- Thực hiện các biện pháp giúp đỡ học sinhyếu kém, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Năm học 2017-2018 nhà trường đã đạt được 3 giải học sinh giỏi 12.

- Thực nhiện tốt công tác tổ chức và phối hợp với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh được học nghề phổ thông.

 - Chú trọng triển khai công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa; y tế và vệ sinh học đường; hoạt động Đoàn – Đội trong nhà trường.

- Nhà trường đang kết hợp với trường Quân sự  tỉnh tổ chức “ Học kì quân đội” cho học sinh toàn trường từ ngày 8/01/2018 đến 12/01/2018.

          - Tích cực triển khai thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp, các chuyên đề ngoại khóa cấp trường, cấp tỉnh.

 - Triển khai tốt công tác kiểm tra nội bộ, chỉ đạo thực hiện chương trình và các hoạt động giáo dục trong các tổ chuyên môn. Triển khai công tác đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới hình thức và nội dung dạy học, phù hợp với điều kiện, đối tượng học tập của học sinh.

   II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Trên cơ sở kết quả, những tồn tại hạn chế trong học kì I  năm học 2017 - 2018 của nhà trường, bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm học của toàn ngành. Nay nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017 - 2018  với những nội dung như sau:

1. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 - 2018 của ngành giáo dục, trong đó tập trung triển khai thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp, nội dung và hình thức tổ chức dạy học.

2. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động nhà trường để phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giảng dạy. Tập trung triển khai thực hiện các phong trào, hội thi cấp trường, cấp huyện do ngành và các cơ quan tổ chức phối hợp triển khai thực hiện.

4. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ, đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học mới.

5. Chỉ đạo tốt công tác dạy và học, thực hiện dạy đúng, dạy đủ theo phân phối chương trình. Tổ chức ôn thi lớp 12 và các loại hình học tự nguyện. Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 10, 11 để đạt vị trí cao trong toàn Tỉnh.

6. Làm tốt công tác tư vấn nghề cho học sinh lớp 12, tổ chức làm hồ sơ thi THPT quốc gia cho HS lớp 12 kịp thời, đầy đủ, chính xác.

7. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh: giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất, pháp luật, ATGT, QPAN, dạy nghề cho học sinh lớp 11.

8.Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh toàn trường, phối hợp các đơn vị trường học giao lưu thể thao, văn nghệ vào dịp 26/ 3/2018

9. Tư vấn, lên kế hoạch công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2018-2019.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 của trường TH-THCS-THPT Nguyễn thị Minh Khai. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành để công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở địa phương được thực hiện đạt hiệu quả tốt.

Nơi nhận:

    - Phòng GDTrH ;                                                

    - Các PHT;

    - Các tổ trưởng;

    - Các đoàn thể;

    - Lưu: VT.

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

 

       

Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nunc pretium neque sagittis dapibus vestibulum
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Thị Cúc
Hoàng Thị Mai